Healthy Back & Functional Stretching

Healthy Back The exercise consists of different sequences composed of different types of exercises. Set of basic health - rehabilitation exercises for the neck, chest and lumbar spine. Shaking and stretching the spine. The exercises are suitable for the prevention and alleviation of pain in the spine and joints. It effectively helps prevent back pain, spine, supporting joints, menstrual discomfort, difficulty conceiving and childbirth, relieves urinary retention, improves stability and stability and coordination of movements, increases physical strength and mainly is the basis for a normally functioning healthy human body. 
Zdravá záda - cvičení se skládá z různých sekvencí složených z různých druhů cvičení. Sestava základních zdravotních - rehabilitačních cviků pro oblast krční, hrudní a
bederní páteře. Rozhýbaní a protažení páteře. Cviky jsou vhodné jako prevence i zmírnění bolestí páteře a kloubů. Efektivně pomáhá předejít bolestem zad, páteře, nosných kloubů, nepříjemnostem z menstruací, potíže s otěhotněním a následným porodem, zmírňuje potíže s udržením moči, zlepšuje stabilitu a stabilitu a koordinaci pohybů, zvyšuje fyzickou sílu a hlavně je základem pro normálně fungující zdravé lidské tělo.

Functional Stretchng - is a combination of static stretching, relaxation and strengthening exercises in order to strengthen, stretch and thoroughly relax the muscles. This lesson is designed for beginners and even intermediate. It consists of different sequences composed of different types of exercises. Each sequence targets a different part of the body that is effective for many pathological and structural imbalances. Ensuring proper posture and hand position.

Funkční strečink - je kombinací statického strečinku, relaxačních a posilovacích cviků za účelem zpevnění, protažení a důkladného uvolnění svalů. Tato lekce je určená pro začátečníky a i mírně pokročilé, Skládá se z různých sekvencí složených z různých druhů cvičení. Každá sekvence se zaměřuje na jinou část těla, které jsou účinné na mnoho patologických a strukturálních dysbalancí. Dbání na správné držení těla a postavení rukou.