Bodybalance LesMills

Zvyšuje ohebnost a udržení člověka v harmonii a rovnováze.

It increases the flexibility and keeping a person in harmony and balance.

What does the classic bodybalance lesson look like?

THAI CHI warm up

The slow, smooth movements from the ancient Chinese practice of Tai Chi will help you forget about everyday worries, focusing your mind only on fluency and warming of the body.

Sun Salutation - a slow transition from Tai Chi to graceful movements and yoga positions, aimed at activating and stretching the deep muscles in the body. This part of the lesson includes many movements and positions, such as Rock, Dog, Crocodile or Cobra.

Standing strength - Strength training while standing mainly strengthens the legs and increases the flexibility of the hips and center of the body. These exercises include several fighter positions.

Balance - Several balance positions, focused on endurance, balance and concentration.

Flexibility of the hip joints - focus on stretching to achieve better flexibility and freedom of movement in the hips and lower back.

Belly and back - Yoga and Pilates exercises are used to strengthen the parts, in which we focus on endurance and stability.

Rotation - Exercises and stretching focused on the flexibility of hamstrings and back muscles.

Forward bends - Stretching exercises from yoga to relax - To increase the effect of exercise and achieve mental effects of exercise, the last 10 minutes is devoted to meditation.

Jak vypadá klasická lekce bodybalance?

Zahřátí TAI CHI

Pomalé, plynulé pohyby ze starověkého čínského cvičení Tai Chi vám pomohou zapomenout na všední starosti, soustředí vaši mysl pouze na plynulost a zahřátí těla .

Pozdrav slunci - Pomalý přechod z Tai Chi na ladné pohyby a pozice jógy, zaměřené na aktivaci a protažení hlubokých svalů v těle. V této části lekce je obsaženo mnoho pohybů a pozic, jako je například Skála, Pes, Krokodýl nebo Kobra.

Síla ve stoje - Silovým cvičením ve stoje posilujete hlavně nohy a zvyšujete ohebnost boků a středu těla. Tyto cviky obsahují několik pozic bojovníka.

Rovnováha - Několik balančních pozic, soustředěných se na výdrž, rovnováhu a koncentraci.

Flexibilita kyčelních kloubů - Zaměření na protažení pro dosažení lepší flexibility a svobody pohybu v kyčlích a spodní části zad.

Břicho a záda - Pro posílení partií se používají cviky z jógy a pilates, ve kterých se soustředíme na výdrž a stabilitu.

Rotace - Cviky a protažení zaměřené na flexibilitu hamstringů a zádových svalů.

Předklony - Protahovací cvičení z jógy s cílem uvolnit - Pro zvětšení účinku cvičení a dosažení duševních účinků cvičení se posledních 10 min věnuje meditaci.

Videa: https://www.youtube.com/watch?v=bRiIWGJfst8

Lekce Form Factory Nové Butovice, Stodůlky, Pankrac

Sobota 10:00 Bodybalance Stodůlky

Čtvrtek 19:00 Bodybalance